Privacy Policy Persoonsgegevens Iedere psycholoog is verplicht een dossier en administratie bij te houden. Hierin worden een aantal gegevens vastgelegd, zoals onder meer naam, adres, geboortedatum, huisarts, medicijngebruik, vragenlijsten en verwijsbrieven. Ook de gegevens over het verloop van de behandeling en afgenomen diagnostische testen worden hierin bewaard. Tevens zit in het dossier een incasso-machtiging teneinde lopende facturen volgens afspraak te kunnen incasseren.
De praktijk Kinderpsychologe Anne Kooijman hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De psycholoog houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Waarvoor worden persoonsgegevens van klanten of leveranciers verwerkt Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratie
– Psychologisch onderzoek en behandeling, op de cliënt afgestemd
– Communicatie over de behandeling
– Effectmeting (ROM): aan het begin en eind van de behandeling
– Declareren van vergoede zorg bij de gemeente (jeugd);
– Boekhouding (Exactonline). Via een incasso-machtiging worden facturen voor cliënten die privé wensen te betalen, geïncasseerd.
Verstrekking aan derden
De psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wel kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier toestemming voor geeft. De psycholoog mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Dit is dan wettelijk verplicht en toegestaan.
Wanneer uw huisarts u heeft verwezen en vraagt om in grote lijn op de hoogte te worden gesteld van het beloop van de behandeling en eventuele adviezen. Dit gebeurt in overleg en wordt bij aanmelding besproken.
Minderjarigen
Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Voor jongeren boven de 16 jaar wordt schriftelijke toestemming van de jongere gevraagd en, indien hij of zij daar geen bezwaar tegen heeft, ook uw toestemming.
Bewaartermijn
De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, 15 jaar (zoals voorgeschreven door de beroepsvereniging NIP).
Beveiliging
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Rechten omtrent uw gegevens
Niemand anders dan u zelf mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren
Inzage U heeft recht om de gegevens in te zien, die over u of uw kind worden bijgehouden, tijdens of na afronding van de behandeling of het onderzoek. Er zijn hierbij wel beperkingen.
Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage.
Het dossier is eigendom van de praktijk, u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. De psycholoog kan u in dit geval wel een vergoeding vragen voor de kosten.
Rectificatie Als er volgens u gegevens zijn, die niet juist zijn, of verouderd of onvolledig, dan kunt u vragen aan de psycholoog om deze gegevens te verbeteren. Deze vraag moet u schriftelijk doen en uw psycholoog is verplicht binnen twee maanden te reageren. Als uw psycholoog geen gegevens wil verbeteren, dan is zij verplicht aan te geven waarom. U kunt ook gegevens aanvullen, uw psycholoog is verplicht deze gegevens aan het dossier toe te voegen.
Verwijdering U kunt ook vragen bepaalde gegevens of alle behandelgegevens te verwijderen. In het laatste geval blijft dan in uw dossier alleen de schriftelijke verklaring over het verwijderen van de behandelgegevens achter.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op! info@kinderpsychologe.nl of 070-5115452